فرشته زندگی ما رامیلافرشته زندگی ما رامیلا، تا این لحظه 8 سال و 6 ماه و 20 روز سن دارد

عاشقانه برای دخترم رامیلا

به تو که نگاه می کنم غم میرود

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 344
امتیاز جذابیت: 4,143
76 دنبال کنندگان
415 پسندها
174 نظرات
45 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 192
امتیاز جذابیت: 5,925
82 دنبال کنندگان
609 پسندها
506 نظرات
38 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 119
امتیاز جذابیت: 7,474
87 دنبال کنندگان
811 پسندها
503 نظرات
573 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 75
امتیاز جذابیت: 10,002
164 دنبال کنندگان
896 پسندها
1,036 نظرات
170 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 31
امتیاز جذابیت: 16,257
74 دنبال کنندگان
1,754 پسندها
2,270 نظرات
562 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 19
امتیاز جذابیت: 20,656
143 دنبال کنندگان
2,548 پسندها
2,297 نظرات
347 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ