عاشقانه برای دخترم رامیلا

به تو که نگاه می کنم غم میرود